Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1004 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del pressupost general exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de la plantilla del personal exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1000 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial d'un expedient de modificacions de crèdit 3/2019
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 996 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial de l'Ordenança General
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10255 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS Edicte d'aprovació definitiva de la imposició de tributs i de derogació i aprovació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10253 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS Edicte de ratificació, derogació i aprovació de les ordenances de preus públics
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8804 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS Edicte de suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques i instruments de planejament urbanístic derivat
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8507 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS Edicte d'exposició pública d'aprovació, modificació i derogació d'ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7471 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7470 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018