Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10042 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de modificacions puntuals de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8413 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional de modificacions puntuals de les ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8238 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal número 3.4, reguladora de la taxa per la prestació del Servei Municipal de recollida i transport dels residus municipals
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5097 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació definitiva del projecte executiu "Arranjament dels danys al pas-gual sobre el Riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020"
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4518 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Exposició pública dels Comptes generals d'aquesta corporació corresponents a l'exercici del 2019
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3222 AJUNTAMENT DE FLAÇÀ - Aprovació inicial del projecte executiu "Arranjament dels danys al pas-gual sobre el Riu Ter que connecta els municipis de Flaçà i Sant Jordi Desvalls, produïts pels aiguats de la borrasca Glòria de gener de 2020"
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1004 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del pressupost general exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de la plantilla del personal exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1000 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial d'un expedient de modificacions de crèdit 3/2019
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 996 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial de l'Ordenança General