Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8272 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7576 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7575 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7144 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial de les noves bases d'execució del pressupost municipal
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 7180 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional de la modificació del calendari de sessions plenàries, periodicitat i membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 7129 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de preus públics de la llar d'infants municipal "El Draguiló"
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 7128 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del projecte de "Substitució dels col·lectors de sanejament dels carrers Dr. Joher, Hospital i Francesc Macià"
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 7127 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del "Projecte de millora de l'eficiència de la xarxa del servei d'aigua municipal de Sant Jordi Desvalls"
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6693 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de la memòria valorada "Rehabilitació de la coberta de l'edifici de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls"
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6901 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de les "Bases de participació a la 2a Edició del Festival Pluja d'Art"