Edictes del BOP

Exercici: 2023 Bop: 1-0 Edicte: 11887 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Modificació de les delegacions a les regidories
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11788 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11646 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11620 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal de preus públics núm. 4.3, reguladora dels preus públics relatius als cursos, activitats, festes i altres esdeveniments organitzats per l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11615 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de la modificació puntual de les Ordenances Fiscals
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10930 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del Reglament del servei de cementiri de Sant Jordi Desvalls
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10956 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Esmena de les bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura interina d'una plaça de tècnic/a de gestió d'Administració General (grup A2), vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, així com per a la constitució d'una borsa de treball per a futures necessitats de nomenaments interins en el mateix grup de classificació
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10901 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la cobertura interina d'una plaça de tècnic/a de gestió d'Administració General (Grup A2), vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, així com per a la constitució d'una borsa de treball per a futures necessitats de nomenaments interins en el mateix grup de classificació
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10802 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves (subgrup C2) per a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls per tal de cobrir vacants temporals, o per tal de realitzar substitucions, mitjançant nomenaments interins o contractacions laborals temporals
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10504 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'any 2023