Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 78-0 Edicte: 3201 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Modificació de delegacions a les regidories
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3185 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del Reglament de serveis núm. 7, regulador del Servei municipal d'obertura i manteniment de franges perimetrals per a la prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3183 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2022 i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3215 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal 3.8, reguladora de la taxa per la prestació del Servei municipal d'obertura i manteniment de franges perimetrals per a la prevenció d'incendis forestal
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2373 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí i constitució borsa de treball per cobertura de places del grup A
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2090 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 17-0 Edicte: 324 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de la modificació dels preus públics reguladors per l'ús de diferents immobles municipals
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11226 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal 1.1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9458 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial d'un expedient de modificacions de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9457 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal núm. 1.1, reguladora de l'impost sobre béns immobles