Composició del ple

Sra. Núria Martínez de la Casa

Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Gestió: Governació, Personal, Hisenda local, territori (urbanisme i promoció econòmica) i totes aquelles altres que no hagi delegat.

 

 

Sr. Marc Amagat Madrenas

1r. Tinent d’Alcalde. Junts per Sant Jordi

Gestió: Protecció, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

 

 

Sr. Xavier Mas Duque

2n. Tinent d’Alcalde. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Gestió: Cultura, Turisme, Educació (3 a 16 anys), Comunicació i Noves Tecnologies.

 

 

Sra. Sònia Ruiz Vilar

Regidora. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Gestió: Joventut, Esport, Lleure i Educació (0 a 3 anys).

 

 

Sra. Maria Josepa Pinet Solsona

Regidora. Junts per Sant Jordi.

Gestió: Salut i Benestar Social.

 

 

Sr. Josep Aulet Aleñà

Regidor. Seny i Coherència (SiC). Sense cartipàs.

 

 

Sra. Sandra Puig Alabau

Regidora. Seny i Coherència (SiC). Sense cartipàs.

 

 

 

Periodicitat de les sessions dels plens ordinaris

S’acorda fixar com a data per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple d’aquesta Corporació el darrer dijous hàbil dels mesos de gener, abril, juliol i octubre i el segon dijous hàbil dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les set de la tarda, i, si fos festiu o vigília de festiu, el dijous hàbil següent.